Informace o zpracování osobních údajů a jejich ochraně (GDPR) společností AgroJobs s.r.o.

Informace o zpracování osobních údajů a jejich ochraně (GDPR) společností AgroJobs s.r.o.

(platí od 25.5.2023)
 1. Správce osobních údajů a zpracovatel osobních údajů

Jsme společnost AgroJobs s.r.o. se sídlem Praha 1, Hybernská č.p.1613/38, PSČ 11000, IČO 45242658, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6718 (dále také AgroJobs).

Jsme agenturou práce a poskytujeme služby zprostředkování zaměstnání mezi zájemci o zaměstnání (uchazeči) a registrovanými zemědělskými podnikateli, primárně členy Zemědělského svazu České republiky (dále jen zaměstnavatelé).

Jsme držitelem platného povolení ke zprostředkování zaměstnání vydaného Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR pod č.j.: UPCR-2023/10636/18.podle § 60 odst. 1 a § 14 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Naše společnost pomáhá zaměstnavatelům vyhledávat a zprostředkovávat zájemce o zaměstnání (uchazeče); zájemcům o zaměstnání (uchazečům) pak společnost pomáhá vyhledávat a zprostředkovávat pracovní příležitosti u zaměstnavatelů, a to včetně související poradenské a informační činnosti.

Když naše společnost pomáhá zájemcům o zaměstnání (uchazečům) nabízet své pracovní schopnosti zaměstnavatelům, zpracovává při tom osobní údaje těchto fyzických osob (které nám zájemci poskytli) a je proto jsme správcem jimi poskytnutých osobních údajů

Pokud naše společnost zprostředkovává inzerujícímu zemědělskému podnikateli kontakt s konkrétním zájemcem o zaměstnání (uchazečem), který reagoval na poptávku (inzerát) zaměstnavatele svojí nabídkou, pak zpracovává osobní informace takové fyzické osoby jako zpracovatel ve prospěch příslušného inzerujícího zaměstnavatele (ten je pak správcem osobních údajů poskytnutých zájemcem o zaměstnání).   

 1. Co je osobní údaj

Osobním údajem je každá informace o Vás jako identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů), zejména odkaz na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Subjektem údajů je výlučně jste Vy jako fyzická osoba, které se osobní údaje týkají.

Subjektem údajů není právnická osoba.

 1. Co je zpracování osobních údajů

Zpracováním osobních údajů je jakákoli operace nebo soubor operací, která je prováděna s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů. Vždy jde o kvalifikované nakládání s osobními údaji.

Zpracováním osobních údajů je (i) shromáždění, (ii) zaznamenání, (iii) uspořádání, (iv) strukturování, (v) uložení, (vi) přizpůsobení nebo pozměnění, (vii) vyhledání, (viii) nahlédnutí, (ix) použití, (x) zpřístupnění přenosem, (xi) šíření nebo (xii) jakékoli jiné zpřístupnění, (xiii) seřazení či zkombinování, (xiv) omezení, (xv) výmaz nebo (xvi) zničení osobních údajů. 

Z těchto operací budeme s Vámi poskytnutými údaji provádět zejména operace (a) shromáždění na základě jejich poskytnutí Vámi, (b) zaznamenání do evidence zájemců o zprostředkování práce, (c) uspořádání podle pracovních pozic či jiných relevantních kritérií zua účelem zprostředkování práce, (d) uložení na úložné místo / server  společnosti, (e) použití poskytnutím kontaktních údajů zaměstnavatelům nebo oznámením volné pracovní pozice a na základě Vaší žádosti (f) opravy a doplnění osobních údajů, (g) zpřístupnění osobních údajů přenosem pro Vaši potřebu, (h) omezení užívání, (i) výmaz anebo (j) zničení osobních údajů. 

Automatizovaným zpracováním je zpracování osobních údajů, které je prováděno zcela či částečně pomocí informačních systémů, tj. prostřednictvím softwaru a prostředků výpočetní techniky, který je z logiky věci za účelem zpracování automatizovaný. Vaše osobní údaje zpracováváme proto automatizovaně, ale nikoliv za účelem automatizovaného rozhodování s právními či obdobnými účinky pro Vás.

 1. Předpisy ke zpracování osobních údajů

Při své činnosti se řídíme platnými předpisy o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, konkrétně Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů v platném znění.

Protože jsme agentura práce, zavazuje nás i právní úprava zpracování osobních údajů při zprostředkování zaměstnání podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Zpracovávané osobní údaje

Sami zpracováváme jako správce nebo jako zpracovatel jen ty osobní údaje, které nám (možnému zaměstnavateli) sami dobrovolně poskytnete za účelem zprostředkování zaměstnání, a to vždy v rozsahu nezbytně nutném ke zprostředkování práce a po dobu, po kterou chcete, abychom tyto údaje měla naše společnost nebo zaměstnavatel k dispozici a zaměstnání Vám zprostředkovávali.

Pokud si u nás zadáte zprostředkování zaměstnání u zaměstnavatele, potřebujeme od Vás pouze takové údaje, abychom mohli zprostředkovat navázání kontaktu mezi Vámi a zaměstnavatelem, který bude reagovat na Vaši pracovní nabídku. Zejména jde o údaje nezbytné pro provedení zprostředkování práce, tj. základní osobní údaje, tj. Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje (e-mail, datová schránka, případně telefon) a Vaši představu poptávaného pracovního místa.

Pokud budete reagovat na zveřejněnou nabídku (inzerát) zaměstnavatele, Vámi poskytnuté osobní údaje předáme zaměstnavateli a budeme je pro něj zpracovávat po dobu, po kterou bude jejich zpracování nezbytné pro sjednání pracovněprávního vztahu nebo pro ukončení jednání o něm. Zejména jde o údaje nezbytné posouzení Vaší nabídky, tj. vedle základních osobních údajů (Vašeho jména a příjmení a kontaktních údajů) dále titul a osobní údaje týkající se Všeho vzdělání, kvalifikace, jazykových a dalších dovedností, absolvovaných kurzů či školení, získaných kvalifikačních certifikátů, dosavadních pracovních zkušeností (praxe) či specializace, které chcete zaměstnavateli sdělit. Můžete tak učinit i připojením životopisu nebo profilu. 

Nikdy nevyžadujeme a nezpracováváme jako správce či zpracovatel detailní osobní údaje, jako jsou rodné číslo, číslo občanského či jiného průkazu, kopie dokladů, fotografie nebo citlivé osobní údaje (osobní údaje vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě). Takové osobní údaje nám, prosím, neposílejte.

Pokud bychom osobní údaje v nezbytném rozsahu od Vás neměli, nemohli bychom zprostředkování práce ve Vašem zájmu řádně a účinně provést. 

Nezpracováváme osobní údaje, které bychom získávali jinak než přímo od Vás. Nezpracováváme ani údaje třetích osob, která nám případně v rámci vzájemné komunikace dobrovolně poskytnete.

Vámi poskytnuté osobní údaje v nezbytném rozsahu potřebném ke zprostředkování kontaktu mezi Vámi a možným zaměstnavatelem (zejména kontaktní údaje) poskytujeme pouze u nás registrovaným zaměstnavatelům, kteří Vás dle své úvahy budou dále kontaktovat a jednat s Vámi o možnosti uzavřít s Vámi pracovněprávní vztah. 

 1. Proč shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje (účel zpracování)

Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom naplnili účel naší práce a zprostředkovávali Vám i zaměstnavatelům možnost najít nové zaměstnavatele (pro Vás) a zaměstnance (pro zaměstnavatele), tedy možnost najít novou práci a uzavřít pracovněprávní vztahy. Osobní údaje dále zpracováváme v rámci péče o Vás po Vámi určenou dobu:

 • prvotně ke zprostředkování kontaktu mezi Vámi a registrovaným zaměstnavatelem nabízejícím druh práce, o kterým máte zájem;
 • k zasílání budoucích nových nabídek práce od registrovaných zaměstnavatelů, které vzniknou v době, po kterou určíte, že Vám takové nabídky máme zasílat a Vaše údaje za tímto účelem máme zpracovávat.

Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich případných práv a právních nároků nebo pro účely kontrol naší agenturní činnosti orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů vyplývajících z právních předpisů.

Osobní údaje používáme v námi poskytovaných službách vždy pouze k účelu, ke kterému nám byly údaje sděleny a o tomto účelu vždy uživatele transparentně informujeme.

 1. Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech (právní důvody zpracování)

Právními důvody zpracování jsou:

 1. Plnění Vašeho požadavku na zprostředkování zaměstnání.
 2. Splnění právní povinností, které jako agentura práce máme dle právní úpravy zaměstnanosti.
 3. Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů nás jako správce při výkonu agenturní činnosti.
 4. Váš souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů za účelem zasílání nabídek zaměstnání po Vámi určenou dobu. Pokud nám souhlas neudělíte nebo odejmete, Vaše údaje dále zpracovávat nebudeme. Pokud nám udělíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.

Tyto právní důvody zpracování osobních údajů nás jako správce i zpracovatele opravňují Vaše osobní údaje zpracovávat v nezbytném rozsahu pro naplnění činnosti agentury práce.

O zpracování osobních údajů a jejich ochraně máme zpracovanou předepsanou interní dokumentaci správce a zpracovatele.

 1. Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše údaje zpracováváme pouze po dobu, kdy na základě Vaší žádosti zprostředkováváme Vaše budoucí zaměstnání u zaměstnavatelů.  

V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen Váš výslovný souhlas, budou Vaše osobní údaje zpracovávány za účelem budoucího zprostředkování zaměstnání po dobu 6 měsíců anebo do odvolání takového souhlasu. Dobu zpracování za účelem zasílání nabídek pracovních pozic můžete prodloužit až na dobu 3 let zvolením této možnosti v kontaktním formuláři.   

Dále upozorňujeme, že osobní údaje, které jsou nezbytné pro naši řádnou činnost agentury práce podle příslušných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Pokud odpadne účel a/nebo právní důvod zpracování Vašich osobních údajů, jsou tyto Vaše údaje nevratně smazány ze všech nosičů.

 1. Zabezpečení Vašich osobních údajů

Naše společnost jako správce nebo zpracovatel Vašich osobních údajů přijala s ohledem na povahu, rozsah a účely zpracování osobních údajů technická a organizační opatření, kterými zajišťuje, že zpracování Vašich osobních údajů je prováděno v souladu s GDPR.

Přijali jsme  adekvátní bezpečnostní opatření na ochranu Vašich osobních údajů, která zajišťuje, že nedojde k porušení zabezpečení Vaši osobních údajů (náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů).

Vaše osobní údaje jsou pod naší stálou kontrolou, a to jak elektronickou, tak i fyzickou. Máme aplikovány moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy, zajišťující maximální možnou ochranu dat. Máme nastaveno řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťujeme ochranu dat před neoprávněným přístupem. Veškeré osoby, které s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

 1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

Nemáme zákonnou povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů jako zvláštní osobu, která by dohlížela na zpracování osobních údajů a její bezpečnost a Vaše požadavky či vzniklé incidenty. Je tomu tak proto, že nejsme orgánem veřejné moci či veřejným subjektem, naše hlavní činnosti při zpracování osobních údajů nespočívají v operacích zpracování, které kvůli své povaze, svému rozsahu nebo svým účelům vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování Vás jako subjektů údajů a naše hlavní činnosti jako správce nespočívá v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů.

V případě Vašich žádostí ve věci zpracování Vašich osobních údajů se dále obracejte na níže uvedené kontaktní osoby jednající za naši společnost.

 1. Zpracovatel osobních údajů 

Pokud jsme ve vztahu k Vašim osobním údajům jejich správcem, Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně sami a nepoužíváme další osobu jako jejich zpracovatele.

Jestliže Vaše osobní údaje zpracováváme pro inzerujícího zaměstnavatele jako smluvní zpracovatelé, zpracováváme také výhradně sami.

 1. Předávávání Vašich osobních údajů

Vámi poskytnuté osobní údaje předáváme pouze v nezbytném rozsahu (kontaktní údaje) pouze zaměstnavatelům, kteří poptávají zájemce o druh práce, o který máte (podle Vašeho zadání) zájem. Další osobní údaje poskytnete takovému zaměstnavateli Vy sami po navázání kontaktu s ním.   

Na vyžádání jsme povinni poskytnout Vaše osobní údaje také státním orgánům (např. policii nebo státním úřadům v rámci prováděných kontrol či šetření apod.), je-li to nezbytné a je-li to upraveno zvláštním zákonem.

Nemůžeme vyloučit, že budeme povinni Vaše osobní údaje v nezbytném (zákonném) rozsahu předat orgánům státu v rámci jejich dohledové a kontrolní činnosti nad agenturním zprostředkováním práce (oblast zaměstnávání a zaměstnanosti).

Pokud bude možné, abyste si mohli vytvořit svůj osobní profil a zveřejnit jej, pak bude možno předat osobní údaje Vámi vložené do profilu zaměstnavatelům. Tato možnost bude vždy dána na základě Vaší volby. Váš profil nebude veřejně dostupný komukoli, vždy půjde pouze o zaměstnavatele, kteří jsou u nás registrováni.

Zaměstnavatelé nejsou oprávněni předávat Vaše osobní údaje jiným zaměstnavatelům, či osobám, ledaže o tom budete transparentně informováni a dáte k tomu případně potřebný informovaný souhlas.

 1. Jaká jsou Vaše práva jako subjektu osobních údajů

Jako subjekt údajů máte právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů při shromažďování osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování Vašich osobních údajů tak aby byla především naplněna zásada transparentnosti zpracování. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů (viz předchozí informace).

Dalšími Vašimi právy jsou: 

 • právo na přístup k osobním údajům, 
 • právo na opravu, resp. doplnění, 
 • právo na výmaz, 
 • právo na omezení zpracování, 
 • právo na přenositelnost údajů, 
 • právo vznést námitku,
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

Přístupem k Vaši osobním údajům se rozumí Vaše oprávnění na základě své aktivní žádosti získat od nás jako správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány; máte tak právo na přístup k těmto osobním údajům a zároveň máte právo získat od nás následující informace (uvedené již v této informaci) o:

 • účelu zpracování osobních údajů;
 • kategorii dotčených osobních údajů;
 • příjemcích i nebo kategoriích příjemců Vašich osobních údajů, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • existenci práva požadovat od nás opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku,
 • právu podat stížnost u dozorového úřadu,
 • skutečnosti, že ne/dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

V případě, že zjistíte, že námi zpracovávané Vaše osobní údaje jsou nepřesné, máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají. Neznamená to naši povinnost aktivně vyhledávat Vaše nepřesné údaje ani od Vás požadovat aktualizaci Vámi sdělených osobních údajů. Jde o Vaše právo upozornit nás na skutečnost, že zpracováváme Vaše nepřesné osobní údaje (např. při změně Vašeho bydliště nebo jména a příjmení apod.) a je naší povinností se Vaším oznámením zabývat a provést opravu nepřesného osobního údaje.

Právo na výmaz (být zapomenut) představuje naši povinnost zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:

 1. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly námi shromážděny nebo jinak zpracovány,
 2. odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 3. vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody naší společnosti pro jejich zpracování,
 4. osobní údaje byly naší společností zpracovány protiprávně,
 5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.

Právo na výmaz není absolutní právo, které by Vám dávalo možnost žádat kdykoli a za jakékoli situace o vymazání osobních údajů.

Právo na přenositelnost je Vaše právo, jehož podstatou je možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, které se Vás týkají a jež nám poskytnete, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu bránili.

Jako subjekt údajů máte z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právního důvodu, že zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů. Vaše osobní údaje pak dále nezpracováváme, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Abychom splnili řádně své povinnosti, vyhrazujeme si právo přiměřeným způsobem ověřit Vaši identitu / totožnost jako žadatele v souvislosti s uplatňovanými právy.

 1. Podání stížnosti

Máte-li za to, že Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu.

Vedoucím dozorovým úřadem, který je příslušný pro otázky zpracování osobních údajů je český Úřad pro ochranu osobních údajů:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

ID datové schránky: qkbaa2n

E-mail: podatelna: posta@uoou.cz

Budeme však rádi, pokud budete Vaše výhrady ke zpracování Vašich osobních údajů nejprve s námi. Vždy nás můžete snadno kontaktovat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře nebo emailem: simova@pracevzemedelstvi.cz anebo telefonicky na čísle +420 725 345 290.

 1. Cookies

Cookies (jedná se o malý textový soubor, který vznikne navštívením každé webové stránky, který se obvykle využívá jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou naše stránky využívány) zpracováváme jen v minimálním možném rozsahu nezbytném pro fungování našeho webu a jeho funkcí (technické cookies), a to jen v rozsahu, v jakém se které se rozhodnete web využívat. Bez nich by náš web dobře nefungoval.

Cookies nepoužíváme k vytváření Vašeho profilu, k reklamní činnosti a její personifikaci, k zapamatování si Vašich voleb pro používání webu apod.

Pokud chcete minimalizovat rozsah cookies, ve Vámi používaném internetovém prohlížeči (např. Internet Explorer, Firefox, Chrome …) zapněte funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech, popř. si v prohlížeči můžete ukládání cookies zcela zakázat. Pokud však zakážete i zpracovávání technických cookies, znemožníte tím fungování některých funkcí, které Vám pomáhají při práce s webem.

Cookies, které používáme my:

 • Nezbytné soubory cookies - PHPSESSID
 • Analytické a výkonnostní cookies - Google Analytics: 
  Podrobné informace o službě Google Analytics a ochraně soukromí (včetně toho, jak můžete kontrolovat, jaké informace jsou zasílány společnosti Google) najdete na adrese: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
 1. Marketingová sdělení

Vámi poskytnuté kontaktní údaje (e-mail, případně telefon) případně budeme moci využít za účelem šíření našich obchodních sdělení, týkajících se pouze našich vlastních zprostředkovatelských služeb jako agentury práce. Tyto kontakty můžeme pro zasílání použít tehdy, pokud jste toto využití Vašich kontaktních údajů již dříve neodmítli.

Máte právo kdykoliv zdarma odmítnout zasílání takových našich obchodních sdělení prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení, nebo zasláním zprávy na kterýkoli z kontaktů uvedeného v čl. XXI. této informace.

Podmínky zasílání obchodních sdělení podrobněji upravují příslušný právní předpis, nikoli GDPR.

Připomínáme Vám, že ne každá zpráva, kterou od nás dostanete, je obchodním sdělením. V rámci poskytování dané služby bude někdy třeba s Vámi komunikovat a při velkém množství adresátů to není možné provést jinak, než zasláním hromadného e-mailu (například upozornění na změnu podmínek činnosti naší agentury práce).

V žádném případě nepředáváme Vaše osobní údaje reklamním či obdobným společnostem a/nebo provozovatelům sociálních sítí.

 1. Kontaktní údaje

Pokud máte jakékoliv dotazy, můžete nás kontaktovat:

AgroJobs, s.r.o., Hybernská 1613/38, Praha 1

Jednatel Ing. Lenka Šímová

Jednatel Ing. Martin Lev

Email:              simova@pracevzemedelstvi.cz 

Telefon:          +420 725 345 290

 1. Platnost a účinnost informace

Tato informace je platná a účinná od 25.5.2023, přičemž je k dispozici elektronicky na našich www.pracevzemedelstvi.cz .

Vyhrazujeme si právo tuto Informaci v případě potřeby změnit.

 

V Praze dne 25.5.2023


Správce osobních údajů
Zpracovatel osobních údajů

AgroJobs s.r.o.
Ing. Lenka Šímová
Ing. Martin Lev
jednatelé společnosti