Všeobecné obchodní podmínky AgroJobs s.r.o. pro podnikatele

Všeobecné obchodní podmínky AgroJobs s.r.o. pro podnikatele

(platí od 25.5.2023)
 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1     Společnost AgroJobs s.r.o. (jak je definována níže) vydává tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) pro zemědělské podnikatele (dále jen „Klient“), které se vztahují na smluvní vztahy mezi AgroJobs s.r.o. a Klienty, v souvislosti s používáním Elektronických systémů AgroJobs nebo poskytování Služeb, jak jsou tyto pojmy definovány níže.

1.2     Poskytovatelem Elektronických systémů AgroJobs s.r.o. a Služeb je příslušná společnost určená následovně jakož i v případě, je-li jako poskytovatel označena ve Smlouvě:

          AgroJobs s.r.o., se sídlem Hybernská 1613/38, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 452 42 658, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 6718 (dále jen „AgroJobs“).

1.3     Vztah mezi AgroJobs a Klientem se řídí

(a)     uzavřenou smlouvou o poskytování služeb AgroJobs (poptávkou a její akceptací), dále Smlouva;

(b)     těmito VOP dostupnými na https://www.pracevzemedelstvi.cz/vseobecne-obchodni-podminky,  

(c)      Smlouvou o zpracování osobních údajů (jak je definována níže),

(d)     dokumenty, na které odkazují tyto VOP nebo všechny použitelné Produktové podmínky, a 

(e)     ustanoveními příslušných právních předpisů.

1.4 Aktuální kontaktní a fakturační údaje AgroJobs jsou k dispozici na https://www.pracevzemedelstvi.cz/Kontakt

1.5     Pokud při poskytování Služeb dochází ke zpracování osobních údajů třetích fyzických osob společností AgroJobs pro Klienta, je AgroJobs v postavení zpracovatele osobních údajů. Pak se řídí se takové zpracování osobních údajů pro Klienta Smlouvou o zpracování osobních údajů.

          Pokud bude Klientem fyzická osoba, jejíž osobní údaje budou zpracovávány, AgroJobs od něj může požadovat souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely sjednání a plnění závazkového vztahu vzniklého na základě poptávky Klienta na poskytování služeb od AgroJobs, uzavřené smlouvy a těchto VOP. V tom případě je o zpracování osobních údajů Klient informován formou Informace o zpracování osobních údajů a jejich ochraně společností AgroJobs s.r.o. (dále také Informace), které jsou zveřejněny na https://www.pracevzemedelstvi.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-a-jejich-ochrane-gdpr.

 

 1. DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ

2.1     Pojmy použité v textu VOP mají následující význam:

(a)     Elektronické systémy AgroJobs: internetové stránky www.pracevzemedelstvi.cz anebo jiné počítačové programy (včetně mobilních aplikací) včetně souvisejících databází poskytované ze strany AgroJobs.

(b)     Inzerát: prezentace nabídky, např. volné pracovní pozice poptávané Klientem jakožto potenciálním zaměstnavatelem, která je zobrazena v rámci Elektronických systémů AgroJobs za dalších podmínek sjednaných Smlouvou.

(c)      Klient: podnikatel, který uzavře s AgroJobs Smlouvu. Klientem se rozumí rovněž Zprostředkovatel.

(d)     AgroJobs: příslušná společnost poskytující Elektronické systémy AgroJobs a Služby v dané zemi, jak je popsáno výše.

(e)     Odpovědní systémy: elektronické systémy Klienta zajišťující odpovědi na Inzeráty.

(g)     Smlouva o zpracování osobních údajů (https://www.pracevzemedelstvi.cz/smlouva-o-zpracovani-osobnich-udaju) upravuje podmínky zpracování osobních údajů ze strany AgroJobs jako zpracovatele pro Klienta jako správce osobních údajů, a to v souvislosti se Smlouvou.

(h)     Služba: jakákoliv služba společnosti AgroJobs nabízená a poskytovaná v rámci Elektronických systémů AgroJobs či služba přímo poskytovaná zástupci společnosti AgroJobs či jí pověřenými osobami, zejména pak některá ze služeb uvedených dále v těchto VOP.

(i)      Smlouva: smlouva o poskytování Služeb uzavřená mezi AgroJobs (jak je definována výše) a Klientem, ať již jakoukoliv formou (včetně listinné či elektronické objednávky).

(j)      Strany: smluvní strany Smlouvy, tj. AgroJobs (jak je definována výše) a Klient.

(k)     VOP (https://www.pracevzemedelstvi.cz/vseobecne-obchodni-podminky):  tyto všeobecné obchodní podmínky AgroJobs pro podnikatele.

 

 1. SLUŽBY AgroJobs

3.1     Služby AgroJobs spočívají v Inzerci, v práci s daty, vyhodnocování dat a zpracování statistik:

(a)     zveřejňování Inzerátů a automatizované zpracování dat (zpracování pomocí prostředků výpočetní techniky) v oblasti lidských zdrojů při využití Elektronického systému AgroJobs;

(b)     umožnění Klientům přístup do databáze životopisů uchazečů za účelem nabídky práce;

(c)      další Služby v oblasti uplatňování na trhu práce, pokud je AgroJobs nabízí.

3.2     AgroJobs dále poskytuje Konzultační Služby: poradenství v oblasti lidských zdrojů a ostatní Služby související s poradenstvím na trhu práce, případně jiné obdobné Služby, pokud je AgroJobs nabízí.

 

 1. ODPOVĚDNOST ZA INFORMACE PREZENTOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMŮ AgroJobs

4.1     Klienti jsou oprávněni zpracovávat, užívat a případně zveřejnit

(a)     informace získané od AgroJobs a dalších jeho Klientů tak, aby nezpůsobily újmu třetím osobám ani AgroJobs;

(b)     dodržovat pravidla zpracování a ochrany osobních údajů stanovené právními předpisy, zákony, Informacemi, Smlouvou a VOP;

(c)      jasné a dostatečně určité informace, které zejména nevyvolávají klamnou představu o povaze osob či nabízené nebo poptávané pracovní pozici.

4.2     Za obsah prezentovaných informací je odpovědný Klient, který tyto informace uložil do Elektronických systémů AgroJobs. AgroJobs může uchovávat informace o zápisu dat do Elektronických systémů AgroJobs vedoucí jednoznačně k identifikaci konkrétního Klienta.

4.3     Informace získané v souladu se Smlouvou je AgroJobs oprávněna použít pro případné řešení sporu s Klientem vzniklého v důsledku uvedení nepravdivé informace nebo pro zamezení používání Elektronických systémů AgroJobs Klientem, který uvedl informace v rozporu s těmito VOP.

4.4     Údaje poskytnuté AgroJobs v souvislosti se Smlouvou mohou být veřejně přístupné, pokud je to nezbytné pro poskytování Služeb nebo takové zveřejnění je součástí Služby; článek 8 VOP se v tomto rozsahu nepoužije.

 

 1. NAKLÁDÁNÍ S POSKYTNUTÝMI INFORMACEMI

5.1     AgroJobs není povinna poskytovat Služby, jejich poskytování odmítnout nebo poskytování služeb přerušit či ukončit v případě, že:

(a)     Služby nebo Inzeráty obsahují informace, které jsou v rozporu s rozhodným právem, obecnými etickými pravidly, dobrými mravy nebo veřejným pořádkem;

(b)     Inzeráty jsou svým účelem zveřejnění a/nebo obsahem diskriminační;   

(c)      Inzeráty obsahují informace se sexuálním podtextem, jakožto nabídky práce či brigády, které se týkají sexuálních služeb,

(d)     Klient podmiňuje zprostředkování práce platbou manipulačního poplatku.

(e)     Inzeráty obsahují nabídku práce s prvky systému multi-level-marketingu (MLM),

(f)      Inzeráty obsahují všeobecné a obchodní informace o produktech Klienta, které by mohly být považovány za reklamu (např. „nabízíme au pair”, „nechte vydělávat internet” nebo „za odměnu udělám” apod.),

(g)     existuje více pracovních pozic, brigád a Klientů či jiných potenciálních zaměstnavatelů v rámci textu jednoho Inzerátu; v případě porušení této povinnosti má AgroJobs nárok na plnou cenu dalšího Inzerátu, a to za každou další nabídku (pracovní pozici), Klienta nebo jiné potenciální zaměstnavatele v textu jednoho Inzerátu; v případě vystavení Inzerátu z předplatného je AgroJobs oprávněna odebrat za každou pozici navíc plný počet kreditů za každou další nabídku (pracovní pozici), Klienta nebo potenciálního zaměstnavatele, která by normálně měla být vystavena jako samostatný Inzerát,

(h)     informace jsou prezentovány v rozporu se zvyklostmi a předpisy pro vyplnění vstupních formulářů (např. prezentování hvězdiček, emotikonů, podtržítek a dalších speciálních znaků v názvu pozice),

(i)      jsou prezentovány informace nebo životopisy o třetích osobách bez jejich vědomí,

(j)      informace mohou poškodit dobré jméno či pověst AgroJobs nebo jiných fyzických či právnických osob.

(k)     je v rámci prezentace obsažen přímý internetový odkaz na nabídky pracovních pozic Klienta nebo odkazy na formuláře vyžadující registraci osob a prezentování reklamních sdělení, které vyzývají osoby k registraci.

5.2     AgroJobs je oprávněna kontrolovat obsah jakékoli informace prezentované Klientem podle článků 4 a 5 VOP. AgroJobs je oprávněna upozornit Klienta na porušení článků 4 a 5 VOP a požadovat okamžitou nápravu nebo tyto informace odstranit z Elektronických systémů AgroJobs, a to i bez souhlasu Klienta nebo jeho předchozího upozornění. AgroJobs je v případě porušení článků 4 a 5 VOP oprávněna okamžitě Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, včetně ukončení Služeb.

5.3     AgroJobs si tímto v rámci poskytování svých Služeb výslovně vyhrazuje právo kontrolovat Odpovědní systémy. AgroJobs si dále vyhrazuje právo zamezit užívání takových Odpovědních systémů, které jsou pro uchazeče o inzerované pracovní pozice matoucí, nepřehledné či mohou vyvolat u uchazečů negativní dojem o AgroJobs nebo jejich službách. O záměru zamezit tomuto užívání je AgroJobs předem povinna informovat Klienta, o jehož Odpovědní systém se jedná.

5.4     V případě Služby spočívající v prohledávání databáze životopisů není Klient oprávněn používat jakékoli systémy, které umožňují při prohledávání databáze automatizované zpracování dat (profilování). Použití jakéhokoli systému umožňujícího automatizované zpracování dat při prohledávání databází AgroJobs (včetně databáze životopisů) je považováno za podstatné porušení Smlouvy.

5.5     AgroJobs si vyhrazuje právo zamezit dostupnými technickými a právními prostředky možnosti užívání Elektronických systémů AgroJobs Klientem, který opakovaně či podstatně porušil Smlouvu.

5.6     Klient není oprávněn měnit údaje zveřejněné v textu a názvu Inzerátu v takovém rozsahu, že by se jednalo o změnu nabídky. AgroJobs je oprávněna vyhodnotit, zda změnou dochází ke změně nabídky a v takovém případě požadavek Klienta na změnu údajů odmítnout, příp. je AgroJobs oprávněna požadovat plnou cenu za další Inzerát za každou takovouto změnu; v případě vystavení Inzerátu z předplatného je AgroJobs oprávněna odebrat za každou změnu plný počet kreditů, za jaký byla původní nabídka vystavena.

 

 1. PŘEDÁNÍ PODKLADŮ A TERMÍN ZAHÁJENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

6.1     Klienti jsou povinni předat AgroJobs podklady na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. Údaje týkající se automatizovaného zpracování dat v oblasti lidských zdrojů jsou přijímány elektronickou cestou pomocí Elektronických systémů AgroJobs, pokud není dohodnuto jinak.

6.2     Po zadání údajů se tyto údaje zobrazí ve veřejných částech Elektronických systémů AgroJobs:

(a)     nejpozději do dvou (2) hodin po řádném odeslání údajů, jsou-li použity Elektronické systémy AgroJobs;

(b)     nejpozději do tří (3) pracovních dnů po řádném odeslání a přijetí údajů, pokud Klient poprvé použije autorizované části Elektronických systémů AgroJobs (nově zaregistrovaný Klient). Informace se zobrazí v Elektronických systémech AgroJobs po ověření registrace nového Klienta;

(c)      v případě použití jiného způsobu předání podkladů pro personální Služby, např. poskytované elektronickou formou, garantuje AgroJobs zveřejnění údajů do předem domluvené doby podle formy a vlastností podkladů, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů od řádného předání podkladů, není-li dohodnuto jinak.

6.3     Pokud nebude dohodnuto jinak, garantuje AgroJobs pro Služby definované v článku 3.1 VOP započetí s plněním Služby do tří (3) pracovních dnů ode dne následujícího po dni řádného obdržení všech podkladů. Pro případ prodlení Klienta s dodáním podkladů ve stanovené formě se o počet dnů prodlužuje termín, ve kterém je AgroJobs povinna zahájit poskytování Služby. AgroJobs si vyhrazuje právo změny termínu zveřejnění v případě dodání podkladů v nestandardních formátech nebo jinak v rozporu se Smlouvou.

6.4     V případě konzultačních Služeb bude termín započetí poskytování Služeb společností AgroJobs uveden v samostatné objednávce nebo bude sjednán ve Smlouvě.

6.5     Vyžaduje-li to příslušný Elektronický systém AgroJobs, je Klient povinen se před započetím poskytování Služeb ze strany AgroJobs zaregistrovat do příslušného Elektronického systému AgroJobs. Klient má právo vytvářet další uživatelské účty, pokud VOP nestanoví jinak.

6.6     Klient má právo dynamicky spravovat a inzerovat jednotlivé pracovní nabídky, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu s AgroJobs dle možností zpřístupněných ze strany AgroJobs v daném Elektronickém systému AgroJobs.

6.7     Každá jednotlivá nabídka bude ze strany AgroJobs prezentována Službou po sjednanou dobu.

6.8     Klient je povinen využívat Služeb výhradně pro svou vlastní potřebu.

 

 1. UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMŮ AgroJobs

7.1     Přístup k účtu/účtům Klienta v rámci Elektronických systémů AgroJobs je chráněn přihlašovacími údaji.

7.2     Klient není oprávněn:

(a)     zpracovávat automatizovaně data v Elektronických systémech AgroJobs ani jiným obdobným způsobem vytěžovat či zužitkovávat databáze AgroJobs nad rámec rozsahu nezbytného pro naplnění účelu Smlouvy,

(b)     pokoušet se přistupovat do částí Elektronických systémů AgroJobs, k nimž mu nebyl výslovně udělen ze strany AgroJobs přístup,

(c)      jinak užívat Elektronické systémy AgroJobs v rozporu s účelem Smlouvy.

7.3     Klient je povinen:

(a)     oznámit AgroJobs veškeré bezpečnostní nedostatky Elektronických systémů AgroJobs, které se při jejich užívání dozvěděl,

(b)     zdržet se zveřejnění bezpečnostních nedostatků alespoň po dobu devadesáti (90) dnů ode dne oznámení AgroJobs.

7.4     Klient je rovněž povinen:

(a)     zřídit pro každého příslušného pracovníka samostatný uživatelský účet v rámci Elektronického systému AgroJobs a nastavit pro takový účet jedinečné přihlašovací jméno a heslo;

(b)     zamezit jakémukoliv sdílení přihlašovacích údajů mezi pracovníky Klienta nebo se třetími osobami;

(c)      chránit přihlašovací údaje; a

(d)     zabránit zneužití přihlašovacích údajů.

7.5     V případě, že dojde k neoprávněnému nakládání s přihlašovacími údaji nebo ke zneužití takových přihlašovacích údajů, je Klient povinen o tom neprodleně informovat AgroJobs. AgroJobs nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv zneužití přihlašovacích údajů Klienta, anebo za jakoukoli případnou újmu anebo případné nároky třetích osob vzniklé v důsledku porušení výše uvedených povinností Klienta.

7.6     Pro účely úprav a dalšího rozvoje Elektronických systémů AgroJobs je společnost AgroJobs oprávněna využít jakoukoli zpětnou vazbu od kteréhokoli Klienta, aniž by měl Klient nárok na jakékoli finanční plnění.

 

 1. ZACHOVÁNÍ MLČENLIVOSTI

8.1     Strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích. Za důvěrné informace se považují veškeré informace a údaje, které se Strany dozví v přímé i nepřímé souvislosti s jednáním o vzájemné spolupráci, zejména všechna data, dokumentace, a obchodní podmínky všech druhů a v jakékoli formě, hmotné či nehmotné, které jsou vzájemně poskytovány Stranami písemně nebo ústně, při prezentaci či jinak za účelem vzájemné spolupráce. Za důvěrné informace se považují rovněž veškeré informace o zájemcích, klientech, know-how a dalších záležitostech obou Stran, které nejsou veřejně dostupné (nebo nejsou označeny jako veřejně dostupné) a známé a jsou předmětem obchodního tajemství. Jakékoli tiskové prohlášení nebo veřejné oznámení týkající se vzájemné spolupráce podléhá předchozímu písemnému schválení ze strany AgroJobs.

8.2     Strany se dohodly, že nesdělí důvěrné informace třetí osobě a přijmou taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na důvěrné informace:

(a)     které je AgroJobs oprávněna anebo povinna zveřejnit v souvislosti se Smlouvou;

(b)     které byly v době jejich zveřejnění všeobecně známými;

(c)      které se staly nebo stanou všeobecně známými či dostupnými jinak než porušením smluvních povinností některá Strany, jejích zaměstnanců, poradců nebo konzultantů;

(d)     které byly zveřejněny na základě povinnosti dané obecně závaznými právními předpisy nebo na základě pravomocného soudního rozhodnutí nebo pravomocného rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci (např. policie);

(e)     k jejichž zveřejnění dala příslušná Strana výslovný souhlas.

8.3     Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na dobu trvání Smlouvy.

8.4     AgroJobs se tímto zavazuje, že nebude shromažďovat, sbírat, uchovávat, rozšiřovat, zpřístupňovat, zpracovávat, využívat či sdružovat důvěrné informace s jinými informacemi. AgroJobs se dále zavazuje, že veškeré důvěrné informace, se kterými přijde do styku nad rámec své běžné pracovní činnosti pro Klienta, bez zbytečného odkladu předá Klientovi a v období, kdy bude s důvěrnými informacemi sama nakládat, zajistí jejich dostatečnou ochranu před jakoukoli jejich ztrátou, odcizením, zničením, neoprávněným přístupem, náhodným či jiným poškozením či jiným neoprávněným využíváním nebo zpracováním.

8.5     Pokud je třetí osoba informována o důvěrných informacích týkajících se Klienta, zavazuje se AgroJobs, že tato třetí osoba bude vázána mlčenlivostí ve stejném rozsahu jako AgroJobs.

8.6     AgroJobs je povinna zachovávat obvyklé bezpečnostní standardy ve vztahu k šíření počítačových virů a ochrany počítačové sítě. AgroJobs bere na vědomí, že je povinna dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k ochraně dat a obchodnímu tajemství.

 

 1. SMLOUVA

9.1     Smlouva je uzavřena:

(a)     uzavřením písemné Smlouvy;

(b)     potvrzením objednávky Klienta ze strany AgroJobs;

(c)     zahájením poskytování Služeb ze strany AgroJobs v souladu s objednávkou Klienta.

9.2     Uzavřením Smlouvy Klient souhlasí:

(a)     s podmínkami poskytování Služeb (grafické formáty, způsoby předkládání materiálů atd.);

(b)     s možnými omezeními internetové sítě a prostředí Elektronických systémů AgroJobs;

(c)      s obsahem Smlouvy, zejména s VOP a Produktovými podmínkami příslušné Služby.

9.3     AgroJobs přijímá objednávky od svých Klientů, na základě kterých poskytuje své Služby. Řádně vyplněná objednávka se stává pro Klienta závaznou okamžikem doručení AgroJobs.

9.4     Objednávky Klienta na Služby přijímá AgroJobs především prostřednictvím vyplnění a odeslání elektronického objednávkového formuláře, který je přístupný v Elektronických systémech AgroJobs. Závaznou objednávku lze rovněž zaslat dalšími způsoby, které AgroJobs umožní, např. e-mailem, poštou nebo telefonicky.

9.5     AgroJobs si vyhrazuje právo odmítnout objednávku do tří (3) pracovních dnů od jejího obdržení v případě, že:

(a)     Klient v minulosti porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy (včetně VOP);

(b)     realizace objednávky by byla v rozporu s obchodní politikou AgroJobs;

(c)      realizace objednávky by byla v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, dobrými mravy nebo veřejným pořádkem.

9.6     AgroJobs začne poskytovat Služby v souladu se Smlouvou, ledaže objednávku odmítne podle článku 9.5 VOP. Poskytování Služby začíná bez zbytečného odkladu, pokud Smlouva nestanoví jinak.

9.7     AgroJobs i Klient na sebe přebírají nebezpečí změny okolností, a proto jakákoliv změna okolností nebude znamenat vznik jakéhokoliv nároku na obnovení jednání o smlouvě.

 

 1. CENA ZA SLUŽBY, FAKTURACE

10.1   AgroJobs zpřístupňuje Elektronické systémy AgroJobs a Služby zpravidla za úplatu, některé části těchto Elektronických systémů AgroJobs nebo Služeb mohou být poskytovány bezúplatně.

10.2   Za poskytnuté Služby uhradí Klient ve prospěch AgroJobs cenu dle ceníku Služeb AgroJobs platného ke dni doručení objednávky AgroJobs. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, dalších daní či poplatků, pokud není výslovně uvedeno jinak. Klient bere na vědomí, že pokud by příslušná finanční operace podléhala zdanění nebo povinným poplatkům, bude cena o tuto daň nebo poplatek navýšena v souladu s příslušnými právními předpisy. Každá platba provedená ve prospěch AgroJobs bude považována za uhrazenou dnem jejího připsání na bankovní účet AgroJobs.

10.3   Cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury) v souladu s rozhodným právem. AgroJobs vystaví fakturu do tří (3) dnů ode dne uzavření Smlouvy. Faktura je splatná desátý (10.) den ode dne jejího vystavení, pokud není dohodnuto jinak.

10.4   Při poskytnutí Služby se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem jeho poskytnutí nebo dnem vystavení daňového dokladu s výjimkou splátkového nebo platebního kalendáře nebo dokladu na přijatou úplatu, a to tím dnem, který nastane dříve, nestanoví-li rozhodné právo jinak. Služby uvedené v článku 3.1 VOP se považují za poskytnuté první den jejich poskytnutí ze strany AgroJobs.

10.5   Klient nemá nárok na vrácení uhrazené ceny nebo slevu z ceny v případě nevyužití objednaných Služeb nebo z důvodů nikoliv výlučně na straně AgroJobs.

10.6   AgroJobs si vyhrazuje právo pozastavit poskytování Služeb, pokud Klient nezaplatí zálohu v požadované výši.

10.7   V případě, že Klient je v prodlení s úhradou ceny nebo její jakékoli části po dobu delší než čtrnáct (14) dnů, je AgroJobs oprávněna přerušit poskytování Služeb do doby, než bude cena Klientem v plné výši uhrazena. Poskytování Služeb bude obnoveno bezodkladně po připsání dlužné částky na účet AgroJobs. Klient nemá nárok na prodloužení doby poskytování Služeb o dobu, po kterou bylo poskytování Služeb přerušeno, ani nemá nárok na slevu či jakékoli jiné snížení sjednané ceny za Služby.

10.8   Klient souhlasí s vystavením daňového dokladu (faktury) v elektronické podobě.

10.9   Pokud uplyne sjednané období poskytování Služby, během kterého byly vystaveny Inzeráty, nebo byla sjednána jiná Služba, skončí posledním dnem tohoto období zároveň prezentace všech aktivních pozic bez ohledu na dobu, na jakou byly tyto pozice vystaveny, a to bez jakéhokoli nároku Klienta z důvodu jejich předčasného skončení. V případě, že se Strany dohodnou na prodloužení spolupráce o další rok (uzavření nové Smlouvy), budou příslušné Inzeráty zveřejněny po celou dobu, na kterou byly původně vystaveny.

 

 1. ZÁNIK SMLOUVY A SANKCE

11.1   Smlouva uzavřená mezi AgroJobs a Klientem zaniká:

(a)     uplynutím doby, na kterou byla Smlouva uzavřena, je-li tento termín součástí objednávky nebo byl-li sjednán ve Smlouvě;

(b)     výpovědí bez výpovědní doby v souladu s článkem 13 VOP;

(c)      dohodou AgroJobs a Klienta.

11.2   V případě, že Klient bude v prodlení se zaplacením ceny za Služby, bude AgroJobs oprávněna požadovat po Klientovi zákonný úrok z prodlení z dlužné částky.

11.3   Povinností hradit sankce není dotčena povinnost k náhradě újmy v plné výši.

11.4   AgroJobs je i po zániku Smlouvy povinna dodržovat veškeré povinnosti plynoucí z příslušných právních předpisů upravujících povinnosti při ochraně osobních údajů, zejména předejít jakémukoliv neoprávněnému nakládání s osobními údaji do doby, než dle pokynů Klienta tyto předá Klientovi anebo třetí osobě určené Klientem, nebo provede jejich bezpečnou likvidaci.

 

 1. VÝPOVĚĎ SMLOUVY BEZ VÝPOVĚDNÍ DOBY

12.1   AgroJobs je oprávněna Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, jestliže:

(a)     podklady dodané Klientem jsou v rozporu s právem, dobrými mravy, veřejným pořádkem atp. (zejm. propagují-li násilí, rasismus, diskriminaci skupin obyvatelstva apod.),

(b)     Klient je v prodlení se zaplacením jakýchkoli svých dluhů vůči AgroJobs (bez ohledu na to, zda dluh vznikl ze Smlouvy nebo na základě jiné smlouvy);

(c)      Klient poškozuje dobré jméno AgroJobs nebo jejích obchodních značek,

(d)     Klient požaduje prezentování informací na Elektronických systémech AgroJobs, které jsou v rozporu s článkem 5.1 VOP,

(e)     AgroJobs zjistí u Odpovědních systémů Klienta závady dle článku 5.3 VOP,

(f)      AgroJobs zjistí u Klienta jednání v rozporu s článkem 5.6 VOP,

(g)     Klient jinak podstatně poruší Smlouvu.

12.2   Klient je oprávněn Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby pouze v případě podstatného porušení povinností ze strany AgroJobs. Podstatným porušením je zejména takové porušení povinností AgroJobs, na jejichž základě dojde k prokazatelnému úplnému přerušení poskytování Služeb ze strany AgroJobs po dobu delší než deset (10) po sobě bezprostředně následujících pracovních dnů vcelku, vyjma případů, kdy je přerušení způsobeno vyšší mocí.

12.3   Výpověď Smlouvy bez výpovědní doby má účinky pouze do budoucna.

 

 1. NÁHRADA ÚJMY

13.1   V případě vadného plnění ze strany AgroJobs, se Strany dohodly, že AgroJobs:

(a)     poskytne Klientovi kompenzaci náhradním poskytnutím jiných Služeb v odpovídající hodnotě, nebo

(b)     poskytne jiné náhradní plnění dle dohody Stran.

13.2   AgroJobs neodpovídá za újmu vzniklou v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení AgroJobs. „Vyšší mocí“ se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli AgroJobs. Jestliže vznikne stav vyšší moci na straně AgroJobs, je AgroJobs povinna bez zbytečného odkladu uvědomit Klienta o této situaci a její příčině. Nebude-li dohodnuto jinak, bude AgroJobs pokračovat v plnění Smlouvy v rozsahu svých nejlepších možností a schopností i za použití dostupných alternativních prostředků tak, aby dosáhla smluveným povinnostem.

13.3   Odpovědnost AgroJobs za újmu způsobenou technickým a softwarovým zařízením AgroJobs v souvislosti s uzavřenou Smlouvou je omezena na částku uhrazenou Klientem za Služby na základě uzavřené Smlouvy za dobu předcházející vzniku nároku. AgroJobs není povinna nahradit Klientovi újmu, kterou nemohla předpokládat v době uzavření Smlouvy.

 

 1. AUTORSKÁ PRÁVA A OCHRANNÉ ZNÁMKY

14.1   Klient je povinen obstarat licence na užití veškerých děl prezentovaných při zveřejnění informací, sloganů, zvukově-obrazových záznamů či reklam, které budou v souvislosti s poskytováním Služeb ze strany AgroJobs použita, a je povinen rovněž uhradit odměnu za poskytnutí těchto licencí a veškeré další náklady s tímto spjaté. AgroJobs neodpovídá za porušení autorských práv Klientem či v důsledku zveřejnění či použití podkladů předaných Klientem. V případě, že AgroJobs vznikne v souvislosti s porušením tohoto ustanovení Klientem jakákoli škoda, je Klient povinen nahradit ji AgroJobs bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany AgroJobs vyzván.

14.2   Klient není oprávněn užít Elektronické systémy AgroJobs nebo jejich části jinak než pro vlastní (vnitřní) potřebu nebo způsobem přesahujícím rozsah užití výslovně umožněný ze strany AgroJobs, zejména je zakázáno jejich užití formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného předchozího písemného souhlasu AgroJobs. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu internetových stránek ze strany Klientů.

14.3   Právo nahrát a uložit či vytisknout materiály uložené na Elektronických systémech AgroJobs je přípustné pouze pro soukromé (vnitřní) účely, přičemž takto získané materiály nesmí být žádným způsobem dále distribuovány nebo reprodukovány. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu AgroJobs, jsou zakázány.

 

 1. ROZHODNÉ PRÁVO, DOHODA O SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

15.1   Strany sjednávají, že jejich právní vztah se řídí právem České republiky.

15.2   Strany činí tímto dohodu, že pro spory mezi nimi vzniklé je dána výlučná příslušnost soudům České republiky a místně příslušný je obecný soud AgroJobs, příp. krajský soud, v jehož obvodu se nachází obecný soud AgroJobs.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1   AgroJobs je oprávněna znění těchto VOP a Produktových podmínek, jakož i dalších smluvních podmínek, které jsou součástí Smlouvy, v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit či doplňovat, pokud vyplyne rozumná potřeba jejich změn. V takovém případě je AgroJobs povinna upozornit Klienta na datum účinnosti nového znění podmínek, které jsou dotčeny změnou, a to nejpozději sedm (7) pracovních dnů přede dnem účinnosti nových podmínek, a tyto nové podmínky, které jsou dotčeny změnou, Klientovi vhodným způsobem oznámit (zejména, nikoliv však výlučně, prostřednictvím emailu nebo Elektronických systémů AgroJobs, které Klient užívá). Přiměřeným rozsahem se rozumí změna kteréhokoliv z ustanovení těchto VOP či Produktových podmínek, jakož i dalších dokumentů, na které tyto VOP odkazují.

16.2   Nesouhlasí-li Klient s podmínkami oznámenými ze strany AgroJobs postupem dle článku 16.1 VOP, je oprávněn ukončit Smlouvu doručením nesouhlasu nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne oznámení AgroJobs. Smlouva bude v takovém případě ukončena ke dni nabytí účinnosti nových podmínek dotčených změnou, nebo ke dni doručení nesouhlasu Klienta, podle toho, co nastane později.

16.3   Tyto VOP jsou platné a účinné od 25. 5. 2023.

 

AgroJobs s.r.o.
Ing. Lenka Šímová
Ing. Martin Lev